การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่ Thailand 4.0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่ Thailand 4.0

โดย ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

15 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 227 ครั้ง