ผลงานนวัตกรรม Best Practice สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานนวัตกรรม Best Practice สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อผลงาน "การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข 1 -10"  โดยใช้สื่อ Fruit Truck

 

 

จัดทำโดย นางสาวกมลทิพย์ สิงห์หล

ครูผู้สอนแผนกอนุบาล โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่

 

 

เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข 1-10 ให้แก่เด็กอนุบาล

ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกสมาธิ จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่

และเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น มีประโยชน์อย่างมากช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก

ที่สำคัญยังช่วยพัฒนาการทางด้านทักษะการเขียนตัวเลข ทักษะการคิดคำนวณ

ในขณะเดียวกันเด็กยังได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะทางสังคมและทักษะทางด้านอารมณ์ จิตใจ

อีกทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับสื่อของเด็ก

สามารถสอดแทรกทักษะคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข 1 – 10 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

13 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 539 ครั้ง