ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเจริญศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปีการศึกษา 2566
 
มีรายละเอียดของการสอบ ดังนี้
1. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1 (200 คะแนนเต็ม )
2. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1 ทักษะการอ่าน ( 100 คะแนนเต็ม )
3. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 1 ทักษะการฟัง ( 100 คะแนนเต็ม )
4. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3
5. ผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ทักษะด้านการพูด HSKK ผ่านระดับต้น
 
帕府华立中兴学校祝贺汉语水平考试通过的学生
 
1. HSK1 级 满分200 分
2. HSK1 级 阅读 满分100 分
3. HSK1 级 听力满分100 分
4. 通过HSK3 级考试
5. 通过HSKK 初级
 
 
 
 
 

14 มีนาคม 2567

ผู้ชม 232 ครั้ง