ประวัติของโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

             ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ บรรดาชาวจีนที่ประกอบการค้าในจังหวัดแพร่ได้เล็งเห็นว่าบุตรหลานของตนที่ถือกำเนิดในแผ่นดินไทยยังไม่มีสถานศึกษาเล่าเรียน จึงได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียน และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ ๒๔๙๑ ให้ชื่อว่า “ โรงเรียนหัวซิง” ทำการสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ สอนภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาจีนกลาง โดยใช้บริเวณศาลเจ้าปุงเถ่ากง
เป็นสถานที่เรียน


      ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นมาเป็น “ โรงเรียนเจริญศิลป์ ” จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการโรงเรียนเห็นว่าสถานที่เดิมเริ่ม

คับแคบ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมกับชุมชนชาวตลาดหาทุนและจัดหาที่ดิน สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในที่ดินของโรงเรียน สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น มี ๙ ห้องเรียน บนที่ตั้งเลขที่ ๔/๑ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน


               ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเจริญศิลป์ได้สร้างอาคารเรียนสำหรับรับเลี้ยงเด็กเล็ก ชื่อ “ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเจริญศิลป์ ” เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ และขอขยายเป็นระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๕ปัจจุบันจึงได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๘๘ คน จำนวนครูและบุคลากร ๘๘ คน นักการภารโรง ๘ คน และแม่ครัว ๑๒ คน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้สร้างอาคารเรียน “อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี”
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์
ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเล ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนต้นแบบระดับโลก
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก และ ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับดี
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเจริญศิลป์ โดยรับมอบอำนาจการบริหารจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์
     

                โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น๖ กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานอำนวยการและการเงิน กลุ่มงานบุคลากรและสวัสดิการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการก่อนประถมศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการประถมศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการภาษาจีน ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง โดยใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCAของเดมมิ่ง (Demming Cycle)

 

 
 


30 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 243 ครั้ง