อาคารสถานที่

 

 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๗ หลังได้แก่


             ๑) อาคาร ๑ ( อาคารไม้ ) ประกอบด้วยห้องธุรการ ห้องการเงิน ห้องพยาบาล ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ห้องมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ ห้องสมาคมศิษย์เก่าเจริญศิลป์
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสุขศึกษาพลศึกษา ห้องพยาบาล และห้องพู่กันจีน


            ๒) อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี ประกอบด้วยห้องเรียน ๑๖ ห้องเรียน ห้องนาฏศิลป์ห้องพักครูจีน ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องพักครูในแต่ละชั้น


            ๓) อาคารมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ ประกอบด้วยห้องภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิชาการ ห้องสมุด และ ห้องพักครูจีน


            ๔) อาคารอนุบาล ประกอบด้วยห้องเรียน ๑๐ ห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องวิชาการ ห้องรองผู้อำนวยการ และห้องพยาบาล


            ๕) อาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วยห้องไอที ห้องประชุมใหญ่ ห้องเรียนรวม ๖) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน ๑๒ ห้องเรียนห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และห้องผู้อำนวยการ


            ๗) อาคารหอประชุม-โรงอาหาร
     

จำนวนห้องเรียน ทั้งหมด ๓๘ ห้องเรียน


30 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 231 ครั้ง