พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจของโรงเรียน


     ๑. ส่งเสริมนักเรียนให้สื่อสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน
     ๒. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้เหมาะสมกับวัย
     ๓. ส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมไทยและค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
     ๔. เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
     ๕. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ มีความรู้ความชำนาญในวิชาที่สอน สามารถใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
     ๖. ปลูกฝังให้นักเรียนและครู ตระหนักและเห็นคุณค่าในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมายของสถานศึกษา


          เป้าหมายของโรงเรียน เป็นสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังให้เกิดขึ้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และพันธกิจของโรงเรียน และเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดจุดเน้น ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียน เป้าหมายของโรงเรียนได้กำหนดครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย


     ๑. เด็กมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน
     ๒. เด็กมีคุณลักษณะรักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย
     ๓. เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเหมาะสมกับวัย
     ๔. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     ๕. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีงาม และมีค่านิยมพื้นฐานความเป็นไทย

 

ระดับประถมศึกษา


     ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
     ๒. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาเป็นและนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
     ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีผลการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดี
     ๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแกละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
     ๕. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และสถาบันประพฤติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
     ๖. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
     ๗. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย
     ๘. นักเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีของบิดามารดา นักเรียนที่ดีของโรงเรียน
     ๙. นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
     ๑๐. นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม
     ๑๑. นักเรียนมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ดนตรีและศิลปะ
     ๑๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านกีฬาและสามารถปฏิบัติได้ดี
     ๑๓.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียน เยี่ยมบ้านและให้คำปรึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน
     ๑๔.นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ
     ๑๕.นักเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
๑๖. นักเรียนรู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๗. นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
๑๘. นักเรียนปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของกลุ่ม ชั้นเรียน หรือสังคมได้อย่างเหมาะสมด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
๑๙. โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างขัดเจนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และมีความเข้าใจ แนวทางในการดำเนินงานที่ตรงกัน
๒๐. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๒๑. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒๒. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ มีการวางแผน กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน
๒๓. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
๒๔. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนครูบุคลากร
๒๕. ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒๖. ครูและบุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
๒๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประพฤติ ปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน


“ ผู้นำ ๓ ภาษา มีวินัย ใฝ่หาความรู้ ”

คำอธิบาย
ผู้นำ ๓ ภาษา คือ นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัยและระดับชั้น ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
มีวินัย คือ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคม และประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
ใฝ่หาความรู้ คือ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี


เอกลักษณ์ของโรงเรียน


“ มุ่งมั่นในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน เน้นการสอน ๓ ภาษา ตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ”

คำอธิบาย
โรงเรียนเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนจีนที่เก่าแก่กว่า ๖๐ปี โดยเน้นให้ลูกหลานได้เรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน อีกทั้งปลูกฝังลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคม สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชาวจีน ชุมชน และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี

 

 


30 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 230 ครั้ง