คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ ภาษาจีน

นายสุวิทย์   วงศ์วรกุล

黄仲华

 ประธานกรรมการ

นายสมคิด   เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

杨添福

รองประธานกรรมการ

นายเอกชัย   วงศ์วรกุล

黄国强

รองประธานกรรมการ

นายสุริยะ   รู้ปิติวิริยะ

巫才光

รองประธานกรรมการ

นายวินัย   ศรีสิทธิเดชารักษ์

徐位华

เลขานุการ

นายสิทธิชัย   กสิณฤกษ์

柯宗明

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอารยา   วนาภิรักษ์

林香莲

เหรัญญิก

นางชลดา   ศรีสิทธิเดชารักษ์

刘丽莲

ผู้ข่วยเหรัญญิก

นายสมพงษ์    สังข์บุณยนิธิ

冯丰业

นายทะเบียน

นายปกรณ์   จตุจินดา

周昭明

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายศักดิ์กรินทร์   ภัสรานุกุล

黄宗声

ประชาสัมพันธ์

นายก่อประภาส   เลขะวิพัฒน์

刘子思

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

นายสุเมธ   ลิ้มสมุทรเพชร

林达

กรรมการ

นายสิร   ปัญญาสว่างจิตร

吴中华

กรรมการ

นายชูชาติ จินดาสุรารักษ์

刘金华

กรรมการ

นายวรงค์ วงศ์วรกุล

กรรมการ

นายนคร   เหล่ามิ่งศรี

刘贤秋

ที่ปรึกษา

นายกิจจา   กิจภิญโญ

吴清华

ที่ปรึกษา

นายทวีศักดิ์ ล้อบุณยารักษ์

罗政水

ที่ปรึกษา

 

 

 

 


05 กันยายน 2560

ผู้ชม 231 ครั้ง