คณะกรรมการศิษย์เก่าเจริญศิลป์

คณะกรรมการศิษย์เก่าเจริญศิลป์

นายแพทย์สมคิด   เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

杨 添 福

นายกสมาคม

นายปกรณ์   จตุจินดา

周 昭 明

อุปนายก

นายสุริยะ รู้ปิติวิริยะ

巫 才 光

อุปนายก

นายสมพงษ์ สังข์บุณยนิธิ

冯 丰 业

อุปนายก

นางอารยา   วนาภิรักษ์

林 香 莲

อุปนายก

นายกนก ลิ้มสมุทรเพชร

林 耀 大

เลขานุการ

นายวินัย ศรีสิทธิเดชารักษ์

徐 位 华

ผู้รับใบอนุญาต

นายก่อประภาส เลขะวิพัฒน์

刘 子 思

ผู้จัดการ

นายสิทธิชัย กสิณฤกษ์

柯 宗 明

เหรัญญิก

นางชลดา ศรีสิทธิเดชารักษ์

刘 丽 莲

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายสิริ ปัญญาสว่างจิตร

吴 中 华

กรรมการ

นายชูชาติ จินดาสุรารักษ์

刘 金 华

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย ลิ้มสมุทรเพชร

林 达

กรรมการ

นายเอกภาพ อู่โชตนานันท์

吴 建 梓

กรรมการ

นางสิริมาภรณ์ พุฒิธนกร

罗 懿 华

กรรมการ

นายสุเมธ  ลิ้มสมุทรเพชร

林 达

กรรมการ

นายจิรภพ  เจือวาณิช

谢 志 刚

กรรมการ

   

ทพ.ธตรัฐ วนาภิรักษ์

林 国 际

กรรมการ

นายนคร เหล่ามิ่งศรี

刘 贤 秋

ที่ปรึกษา

   

 

 

 

 


06 กันยายน 2560

ผู้ชม 231 ครั้ง