คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 

นายวินัย ศรีสิทธิเดชารักษ์ 

徐位华

ผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการ

นายก่อประภาส เลขะวิพัฒน์

刘子思

ผู้จัดการ

รองประธานกรรมการ

นายปกรณ์ จตุจินดา

周昭明

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอารยา วนาภิรักษ์

林香莲

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ท.ต.ธตรัฐ วนาภิรักษ์

林国际

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกนก ลิ้มสมุทรเพชร

林耀大

ตัวแทนผู้ปกครอง

กรรมการ

 

นางสาวนงคราญ  แกล้วกล้า

美妮

ผู้อำนวยการ

กรรมการและเลขานุการ

นางสุภัค   บัวนาค

婉婷

ผู้แทนครู

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

                                                                            


05 กันยายน 2560

ผู้ชม 13 ครั้ง