คณะครูแผนกประถมศึกษา

คณะครูแผนกประถมศึกษา

 

คุณครูไพรรณ แซ่หวุ่น

潘  慧

 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/1

 

คุณครูนงคราญ ขอนจาก

静 琦

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

 

คุณครูชุติกาญจน์ เทพกุล

祝 迪

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/3

 

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/4

 

 

เหล่าซือเรวดี ก้อนจินดา

罗 文 丽

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/1

 

คุณครูจินต์จุฑา สุมา

金 晶

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/2

 

คุณครูอารีรัตน์ เขียวสลับ

金 鑫  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/3

 

คุณครูณธัชชา บ่อคำ

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/4

 

 

คุณครูสมจิตร ดีสีปาน

宋 真

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/1

 

คุณครูจุไรรัตน์ กันยะมี

朱 怡

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/2

คุณครูพันธ์ทนี ถุงทอง

金 妮

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/3

เหล่าซือศุภกานต์ อุ่นคำมี 

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/4

 

 

คุณครูศรัญญา ขันคำนันต๊ะ

兰 娅

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/1

 

คุณครูภัททิยา อาโน

潘 慧

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/2

 

คุณครูธิราภรณ์ เสถียร 

齐 拉

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/3

 

คุณครูรัฐรัตน์ แก้ววิเศษ

凤 姣

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/4

 

 

 

 

นางสาวลักษิกา จาเลิศ

美 慧

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

นางปรานอม ขอนดอก

曼 雯 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/2

คุณครูวรลักษณ์ เจริญใจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/3

 

 

 

 

ครูเอนก ชัยชนะโยดม 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

 

นางธันย์พร  เสาร์เพ็ง

雅 琳

 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 

นางสาวอธิศา อำพรผล

静 静

 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/3 

 

 

 

 

 

 

นายคมกฤช คำยวง

林 超

ครูพิเศษ 

 

นายพิศิษฐ์ บุญศรี

耀 华

ครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์

 

 

นายคณเมศร์  วงศ์เนาวรัตน์

杨 威

ครูพิเศษสอนสุข - พละ

 

นางไพ

นางศิรินทิพย์ จิตคำมา

林 夕

         ครูพิเศษ สอคอมพิวเตอร์ อนุบาลรรณ 

     

  

นางสาวนิพารัตน์ นาข้าม

康 娜

ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์

 

ครูณัฐยา  ศรียงค์ 

ครูพิเศษ สอนคอมพิวเตอร์

 

นางสาวสุภาพร จริงแล้ว

苏 昐

ครูพิเศษสอนนาฏศิลป์

 นางสาวพัทธนันท์ หิรัตนพันธุ์

潘 楠

ครูพิเศษ(บรรณารักษ์)

 

 

 

 

นางสาวพิกุลทอง วัฒนานุพนธ์

金 兰

ครูพิเศษสอนสังคม  

นางพิมพ์ทอง ปลาเงิน

金 兰

ครูพิเศษสอนการงาน

 

นางชรินธร   แก้วนิมิตร

汪 玲

ครูพิเศษสอนสังคม

 

 
 

นางสุธาทิพย์  เขื่อนรอบเขต

ครูพิเศษสอนศิลปะ

 

 

     

คุณครูนิคม สุทธเขต

ครูพิเศษสอนดนตรี

     

 ครูสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 

Mr.Jihar J. Sitchon

明 杰

ภาษาอังกฤษ

Mrs. Kristine B. Sitchon

瑞 停

ภาษาอังกฤษ

Miss Sweeny Baynosa

新 文 妮

ภาษาอังกฤษ

 


02 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 242 ครั้ง