คณะครูแผนกอนุบาล

คณะครูแผนกอนุบาล 

โรงเรียนเจริญศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ครูสุพรรณี  เหล็กทั่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

 

 

นางสาวอังคณา ใสสะอาด

เตรียมอนุบาลห้อง1

นางขวัญธิดา เค้าเหลือง

เตรียมอนุบาลห้อง1

นางสาวจิรัชยา สมฤทธิ์

เตรียมอนุบาลห้อง 2

นางสุภาพร แก้ววัน

เตรียมอนุบาลห้อง 2

 
 

นางสาวขนิษฐา กะนะลัย

เตรียมอนุบาลห้อง 3

นางสาววิลาวัลย์ ชัยชนะ

เตรียมอนุบาลห้อง 3

นางสาวกมลทิพย์ สิงห์หล

เตรียมอนุบาลห้อง 4

นางสาวจีรพัชร  ขัตติโย

เตรียมอนุบาลห้อง 4

 
 

นางวิไลวรรณ แดนเหมือง

อนุบาลปีที่1/1

นางสาวบุษบา ม่วงเหลือง

อนุบาลปีที่1/2

นางสาวเรือนทอง สุเมธรา

อนุบาลปีที่1/3

นางสาวศุภาลักษณ์ ดวงคำ

อนุบาลปีที่1/4

นางสาวกมลภู  มั่งคั่ง

อนุบาลปีที่1/5

 

นางทัศนีย์ ใจกระเสน

อนุบาลปีที่ 2/1

นางสาวกัญภษา วิเศษสิงห์

อนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวเกศสุดา โพธิกุล

อนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวบุณฑริกา แก้วเกิด

อนุบาลปีที่ 2/4

 นางจารุวรรณ  ปานงาม

อนุบาลปีที่2/5

นางดวงใจ โมหา

อนุบาลปีที่ 3/1

นางสุนิษา เฮียงก่อ

อนุบาลปีที่ 3/2

นางสุจินต์  ม้าเมือง

อนุบาลปีที่ 3/3

นางมะลิวัลย์  ใหม่จันทร์

อนุบาลปีที่ 3/4

 นางพรทิพย์ ดอกจันทร์ฉาย

อนุบาลปีที่ 3/5

       

นางสาวธิดารัตน์ สุขสีใจ

อนุบาลปีที่ 3/6

 

 

 

   
 

จินตหรา เจริญกิจวัฒนากุล

ครูภาษาจีน

ภัทรวดี  เสนาธรรม

ครูห้องศูนย์การเรียนรู้

นางสาวมัลลิกา ล้อมนงลา

ครูศิลปะ

นางสาวจุฑารัตน์  ขยาย

ครูพละ

 Mrs.Elenam  Quiapo

ครูภาษาอังกฤษ

 


05 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 205 ครั้ง